Kalkulator
Przetargi
Biuletyn Informacji Publicznej
Platforma zakupowa

Słownik pojęć

(zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 22 września 2017r.  w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu zaopatrzenia w ciepło   Dz.U.2017 poz. 1988)

 • przedsiębiorstwo ciepłownicze -  przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się wytwarzaniem ciepła w eksploatowanych przez te przedsiębiorstwo źródłach ciapła, przesyłaniem i dysturybucją oraz sprzedażą ciepła wytworzonego w tych źródłach lub zakupionego od innego przedsiębiorstwa energetycznego
 • sieć ciepłownicza - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje, służące do przesyłania i dystrybucji ciepła do węzłów cieplnych
 • przyłącze - odcinek sieci ciepłowniczej doprowadzający ciepło wyłącznie do jednego węzła cieplnego albo odcinek zewnętrznych instalacji odbiorczych za grupowym węzłem cieplnym lub źródłem ciepła, łączący te instalacje z instalacjami odbiorczymi w obiektach.
 • węzeł cieplny - połączone ze sobą urządzenia lub instalacje służące do zmiany rodzaju lub parametrów nośnika ciepła dostarczonego z przyłącza oraz regulacji ilości ciepła dostarczanego do instalacji odbiorczych
 • zamówiona moc cieplna - ustalona przez odbiorcę lub podmiot ubiegający się o przyłączenie do sieci ciepłowniczej największą moc cieplną, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeniowych (dla Brzegu -20°C), która zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach warunkami technicznymi oraz wymaganiami technologicznymi dla tego obiektu jest niezbędna do zapewnienia:
  1. pokrycia strat ciepła w celu utrzymania normatywnej temperatury ( 20°C) i wymiany powietrza w pomieszczeniach
  2. utrzymania normatywnej temperatury ciepłej wody w punktach czerpalnych ( 55°C),
  3. prawidłowej pracy innych urządzeń lub instalacji
 • sezon grzewczy - okres, w którym warunki atmosferyczne powodują konieczność ciągłego dostarczania ciepła w celu ogrzewania obiektów (oznacza to, że przepisy nie określają dokładnego terminu rozpoczęcia i zakończenia sezonu grzewczego)